ติดตามพระเจ้าได้อย่างไร ( CBT )

 

#06 หอบาเบล

#08 อับรามช่วยโลท

#09 พระเจ้าให้คำสัญญากับอับราม

#10 อับรามซารายและฮาการ์

#11 พันธสัญญาของพระเจ้าและการเข้าสุหนัต

#12 ผู้มาเยือนทั้งสาม

#13 เมืองโสโดมและโกโมราห์

#14 อับราฮัมซาราห์และอาบีเมเลค

#15 กำเนิดอิสอัค

#17 พวกพี่ชายขายโยเซฟ

#18 โยเซฟปฏิเสธล่อลวง

#21 ข้ามทะเลแดง พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์

#22 พระเจ้าประทานอาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

#24 วัวทองคำ

#25 เครื่องบูชาลบล้างบาป

#26 มิเรียมและอาโรนต่อว่าโมเสส

#27 โมเสสส่งผู้สอดแนม12คน

#28 เมืองโยรีโคล่ม

#29 เมืองอัยและบาปของอาคาน

#30 กำเนิดและการถวายซามูเอล

#31 ซามูเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์

#32 ดาวิดฆ่าโกลิอัท

#34  เอลีชากับกองทัพทูตสวรรค์

#36 ปฏิมากรทองคำ

#37 ดาเนียลในถ้ำสิงโต

#38 การพยากรณ์เรื่องกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพดิศมา

#40 มารทอลองพระเยซู

#42 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร

#45 การทรงเรียกสาวกกลุ่มแรก

#48 ความเชื่อของนายร้อย

#52 พระเยซูทรงดำเนินบนทะเล

#54 คำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

#55 พระเยซูทรงรักษาชายที่ถูกผีใบ้เข้าสิง

#56 พี่น้องที่ทำผิดต่อเรา

#57 ผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี

#58 การทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

#59 พวกเจ็คสิบสองคนออกประกาศ

#60 ชายสะมาเรียใจดี

#61 อุปมาเรื่องแกะหายไปเหรียญเงินหายไปบุตรหายไป

#63 ลาซารัลเป็นขึ้นจากตาย

#64 การหย่าร้าง

#65 ศักเคียสนายด่านภาษี

#67 พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้

#68 พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี

#73 การเดินทางไปเอมมาอูส

#74 พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวก