รู้จักพระเจ้าอย่างไร ( CBT )

 

#01 พระเจ้าทรงสร้างโลก

#02 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

#03 มนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้า

#04 คาอินฆ่าอาเบล

#05 น้ำท่วมโลก

#06 พระเจ้าทรงเรียกอับราม

#07 พระบัญชาให้ถวายอิสอัค

#08 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

#09 พิธีปัสกา

#10 พระบัญญัติสิบประการ

#11 ดาวิดล่วงประเวณีกับนางบัทเชบา

#12 พระเจ้าทรงสัญญาส่งพระเมสสิยาห์

#13 พระเยซูทรงบังเกิด

#14 ยอห์นผู้ให้บัพติสมา

#15 พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า

#16 นิโคเดมัส

#17 หญิงชาวสะมาเรีย

#18 พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอัมพาต

#19 พระเยซูทรงเรียกเลวี

#20 หญิงที่ทำบาปชโลมน้ำมันหอมที่พระบาทพระเยซู

#21 พระเยซูทรงสยบพายุและทรงรักษาคนผีเข้า

#22 หญิงที่โรคตกเลือดและเด็กหญิงที่เสียชีวิต

#23 พระเยซูทรงรักษาคนหูหนวก

#24 เศรฐีกับลาซารัส

#25 อาหารมื้อสุดท้าย

#26 การทรยศและการจับกุมพระเยซู

#27 พระเยซูทรงถูกนำมาหาปีลาต

#28 พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและถูกฝังพระศพ

#29 พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์

#30 พระเยซูทรงบัญชากับอัครทูต

#31 การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์

#32 การสามัคคีธรรมของผู้เชื่อ