เรื่องที่ 13 เมืองโสโดมและโกโมราห์ ( ปฐมกาล 18:17-33 , ปฐมกาล 19:1-29 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#13

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#13 เมืองโสโดมและโกโมราห์

Share