#55 พระเยซูทรงรักษาชายที่ถูกผีหูหนวกเข้าสิง ( มาระโก 9:14-29 )

  

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯