การแปลพระคัมภีร์ตามลำดับเวลา

การแปลพระคัมภีร์ตามลำดับเวลา

เรื่องที่ 1 พระเจ้าทรงสร้างโลก

เรื่องที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

เรื่องที่ 3 มนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้า

เรื่องที่ 4 คาอินฆ่าอาเบล

เรื่องที่ 5 น้ำท่วมโลก

เรื่องที่ 6 หอบาเบล

เรื่องที่ 7 พระเจ้าทรงเรียกอับราม

เรื่องที่ 8 อับรามช่วยโลท

เรื่องที่ 9 พระเจ้าให้คำสัญญากับอับราม

เรื่องที่ 10 อับรามซารายและฮาการ์

เรื่องที่ 11 พันธสัญญาของพระเจ้าและการเข้าสุหนัต

เรื่อง 12 ผู้มาเยือนทั้งสาม

เรื่องที่ 13 เมืองโสโดมและโกโมราห์

เรื่องที่ 14 อับราฮัมซาราห์และอาบีเมเลค

เรื่องที่ 15 กำเนิดอิสอัค

เรื่องที่ 16 พระบัญชาให้ถวายอิสอัค

เรื่องที่ 17 พวกพี่ชายขายโยเซฟ

เรื่องที่ 18 โยเซฟปฏิเสธล่อลวง

เรื่องที่ 19 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

เรื่องที่ 20 พิธีปัสกา

เรื่องที่ 21 ข้ามทะเลแดง พระเจ้าช่วยอิสราเอลออกจากอียิปต์

เรื่องที่ 22 พระเจ้าประทานอาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร

เรื่องที่ 23 พระบัญญัติสิบประการ

เรื่องที่ 24 วัวทองคำ

เรื่องที่ 25 เครื่องบูชาลบล้างบาป

เรื่องที่ 26 มิเรียมและอาโรนต่อว่าโมเสส

เรื่องที่ 27 โมเสสส่งผู้สอดแนม12คน

เรื่องที่ 28 เมืองโยรีโคล่ม

เรื่องที่ 29 เมืองอัยและบาปของอาคาน

เรื่องที่ 30 กำเนิดและการถวายซามูเอล

เรื่องที่ 31 ซามูเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์

เรื่องที่ 32 ดาวิดฆ่าโกลิอัท

เรื่องที่ 33 ดาวิดล่วงประเวณีกับนางบัทเชบา

เรื่องที่ 34 เอลีชากับกองทัพทูตสวรรค์

เรื่องที่ 35 พระเจ้าทรงสัญญาส่งพระเมสสิยาห์

เรื่องที่ 36 ปฏิมากรทองคำ

เรื่องที่ 37 ดาเนียลในถ้ำสิงโต

เรื่องที่ 38 พระเยซูทรงบังเกิด

เรื่องที่ 39 ยอห์นผู้ให้บัพติสมา

เรื่องที่ 40 มารทดลองพระเยซู

เรื่องที่ 41 พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า

เรื่องที่ 42 พระเยซูทรงชำระพระวิหาร

เรื่องที่ 43 นิโคเดมัส

เรื่องที่ 44 หญิงชาวสะมาเรีย

เรื่องที่ 45 การทรงเรียกสาวกกลุ่มแรก

เรื่องที่ 46 พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอัมพาต

เรื่องที่ 47 พระเยซูทรงเรียกเลวี

เรื่องที่ 48 ความเชื่อของนายร้อย

เรื่องที่ 49 หญิงที่ทำบาปชโลมน้ำมันหอมที่พระบาทพระเยซู

เรื่องที่ 50 พระเยซูทรงสยบพายุและทรงรักษาคนผีเข้า

เรื่องที่ 51 หญิงที่โรคตกเลือดและเด็กหญิงที่เสียชีวิต

เรื่องที่ 52 พระเยซูทรงดำเนินบนทะเล

เรื่องที่ 53 พระเยซูทรงรักษาคนหูหนวก

เรื่องที่ 54 คำสอนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

เรื่องที่ 55 พระเยซูทรงรักษาชายที่ถูกผีใบ้เข้าสิง

เรื่องที่ 56 พี่น้องที่ทำผิดต่อเรา

เรื่องที่ 57 ผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณี

เรื่องที่ 58 การทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

เรื่องที่ 59​ พวกเจ็คสิบสองคนออกประกาศ

เรื่องที่ 60 ชายสะมาเรียใจดี

เรื่องที่ 61 อุปมาเรื่องแกะหายไปเหรียญเงินหายไปบุตรหายไป

เรื่องที่ 62 เศรฐีกับลาซารัส

เรื่องที่ 63 ลาซารัลเป็นขึ้นจากตาย

เรื่องที่ 64 การหย่าร้าง

เรื่องที่ 65 ศักเคียสนายด่านภาษี

เรื่องที่ 66 อาหารมื้อสุดท้าย

เรื่องที่ 67 พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้

เรื่องที่ 68 พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี

เรื่องที่ 69 การทรยศและการจับกุมพระเยซู

เรื่องที่ 70 พระเยซูทรงถูกนำมาหาปีลาต

เรื่องที่ 71 พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนและถูกฝังพระศพ

เรื่องที่ 72 พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์

เรื่องที่ 73 การเดินทางไปเอมมาอูส

เรื่องที่ 74 พระเยซูทรงปรากฏแก่พวกสาวก

เรื่องที่ 75 พระเยซูทรงบัญชากับอัครทูต

เรื่องที่ 76 การเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์,ผู้เชื่อหลายพันคน

เรื่องที่ 77 การสามัคคีธรรมของผู้เชื่อ

เรื่องที่ 78 เปโตรรักษาขอทานที่เป็นง่อย

ผู้เชื่อ​แบ่งปัน​สิ่ง​ที่​เขา​มี​กัน,อานาเนีย​กับ​สัปฟีรา

เรื่องที่ 79 ผู้เชื่อ​แบ่งปัน​สิ่ง​ที่​เขา​มี​กัน,อานาเนีย​กับ​สัปฟีรา

ทูตสววค์เปิดประตูที่พวกอัครทูตถูกขังในคุก

เรื่องที่ 80 ทูตสวรรค์เปิดประตูที่พวกอัครทูตถูกขังในคุก

การแต่งตั้งผู้เชื่อ 7 คนเพื่อดูแลงานของพระเจ้า

เรื่องที่ 81 การแต่งตั้งผู้เชื่อ 7 คนเพื่อดูแลงานของพระเจ้า

สเทเฟนถูกจับกุม

เรื่องที่ 82 สเทเฟนถูกจับกุม

เรื่องที่ 83 ฟีลิปชี้แจงพระคัมภีร์แก่ขันทีชาวเอธิโอป

เรื่องที่ 83 ฟีลิปชี้แจงพระคัมภีร์แก่ขันทีชาวเอธิโอป

เรื่องที่ 84 เซาโลกลับใจและติดตามพระเยซู

เรื่องที่ 84 เซาโลกลับใจและติดตามพระเยซู

เรื่องที่ 85 เปาโลเทศนาที่กรุงเยรูซาเล็ม

เรื่องที่ 85 เปาโลเทศนาที่กรุงเยรูซาเล็ม

เรื่องที่ 86 คนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้า

เรื่องที่ 86 คนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้า

เรื่องที่ 87 เมืองอันทิโอกเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก

เรื่องที่ 87 เมืองอันทิโอกเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรก

เรื่องที่ 88 ยากอบถูกฆ่า, ทูตสวรรค์ช่วยเปโตรออกจากคุก

เรื่องที่ 88 ยากอบถูกฆ่า, ทูตสวรรค์ช่วยเปโตรออกจากคุก

เรื่องที่ 89 นักเวทมนตร์คาถาชาวยิว

เรื่องที่ 89 นักเวทมนตร์คาถาชาวยิว

เรื่องที่ 90 การแต่งตั้งผู้ปกครองที่เมืองอันทิโอกในแคว้นซีเรีย

เรื่องที่ 90 การแต่งตั้งผู้ปกครองที่เมืองอันทิโอกในแคว้นซีเรีย

เปาโลแยกจากบารนาบัส

เรื่องที่ 91 เปาโลแยกจากบารนาบัส

เปาโลเห็นนิมิตชาวชาวมาซิโดเนีย

เรื่องที่ 92 เปาโลเห็นนิมิตชาวชาวมาซิโดเนีย

ประตูคุกถูกเปิดออกขณะที่เปาโลและสิลาสถูกขัง

เรื่องที่ 93 ประตูคุกถูกเปิดออกขณะที่เปาโลและสิลาสถูกขัง

เปาโลไปยังเมืองเธสะโลนิกาและเมืองเบโรอา

เรื่องที่ 94 เปาโลไปยังเมืองเธสะโลนิกาและเมืองเบโรอา

เปาโลขณะอยู่ที่เมืองโครินธ์

เรื่องที่ 95 เปาโลขณะอยู่ที่เมืองโครินธ์

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.