เรื่องที่ 68 พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี ( มัทธิว 26:36-51 , ลูกา 22:51 , มัทธิว 26:52-56 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#68

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#68 พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี

< 66 67 68 69 70 >

Share