#68 พระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเกทเสมนี ( มัทธิว 26:36-51 , ลูกา 22:51 , มัทธิว 26:52-56 )

  

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯