#67 พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้ ( ยอห์น 15:1-8 )

  

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯