เรื่องที่ 41 พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ( ยอห์น 1:29-34 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#15-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#15 พระเยซูผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#15-MP.4

Share