เรื่องที่ 58 การทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#58

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#58 การทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

< 56 57 58 59 60 >

Share