#06 โนอาห์กับบุตรและหอบาเบล ( ปฐมกาล 9:18-29 , ปฐมกาล 10:32 , ปฐมกาล 11:1-9 )

 

#06a

#06b

"โนอาห์กับบุตร"

 "หอบาเบล"

 

ต่อไป ❯