#08 อับรามช่วยโลท ( ปฐมกาล 13:1-18 , ปฐมกาล 14:8-24 )

 

#08

​​

 

❮ กลับ ต่อไป ❯