#11 พันธสัญญาของพระเจ้าและการเข้าสุหนัต ( ปฐมกาล 17:1-27 )

 

#11

 

❮ กลับ ต่อไป ❯