เรื่องที่ 11 พันธสัญญาของพระเจ้าและการเข้าสุหนัต ( ปฐมกาล 17:1-27 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#11

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#11 พันธสัญญาของพระเจ้าและการเข้าสุหนัต

Share