เรื่องที่ 26 มิเรียมและอาโรนต่อว่าโมเสส ( กันดารวิถี 11:35 , กันดารวิถี 12:1-16 )

Share