#26 มิเรียมและอาโรนต่อว่าโมเสส ( กันดารวิถี 11:35 , กันดารวิถี 12:1-16 )

 

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯