เรื่องที่ 26 มิเรียมและอาโรนต่อว่าโมเสส ( กันดารวิถี 11:35 , กันดารวิถี 12:1-16 )

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.