#25 เครื่องบูชาลบล้างบาป ( เลวีนิติ 4:1-35 , เลวีนิติ 5:1-13 , เลวีนิติ 6:24-30 )

 

​​

เครื่องบูชาลบล้างบาป

 เลวีนิติ 4:1-35 , เลวีนิติ 5:1-13 , เลวีนิติ 6:24-30 

เนื้อสัตว์ที่สะอาดและเนื้อวัตว์ที่เป็นมลทิน

เลวีนิติ 11:1-47

การชำระผู้หญิงหลังคลอดบุตร

เลวีนิติ 12:1-8

 

❮ กลับ ต่อไป ❯