เรื่องที่ 38 การพยากรณ์เรื่องกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพดิศมา ( ลูกา 1:5-45 , ลูกา 57-66 , มัทธิว 1:18-25 , ลูกา 2:1-38 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#38 "1" การพยากรณ์เรื่องกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพดิศมา

#38 "2" การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์

#38 "3" การกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

#38 "4" การตั้งครรภ์และการกำเนิดจากหญิงพรหมจารี

#38 "5" พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม

#38 "6" สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#13-MP.4

< 36 37 38 39 40 >

Share