#38 การพยากรณ์เรื่องกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพดิศมา ( ลูกา 1:5-45 , ลูกา 57-66 , มัทธิว 1:18-25 , ลูกา 2:1-38 )

 

​​

 ทูตสวรรค์พยากรณ์ถึงการเกิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

 

การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์ 

 

การกำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

 

การตั้งครรภ์และการกำเนิดจากหญิงพรหมจารี 

 

พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม 

 

สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู 

 

 

                                                                                                                                         ❮ กลับ ต่อไป ❯