เรื่องที่ 35 พระเจ้าทรงสัญญาส่งพระเมสสิยาห์ ( อิสยาห์ 7:14,52:12,53:1-12 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#12-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#12 พระเจ้าทรงสัญญาส่งพระเมสสิยาห์

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#12-MP.4

< 31 32 33 34 35 >

Share