เรื่องที่ 16 พระบัญชาให้ถวายอิสอัค ( ปฐมกาล 22:1-19 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#07-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#07 พระบัญชาให้ถวายอิสอัค

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#07-MP.4

Share