เรื่องที่ 19 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส ( อพยพ 3:1-22,41-20 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#08-MP.4

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#08 พระเจ้าทรงเรียกโมเสส

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

Video file

#08-MP.4

< 16 17 18 19 20 >

Share