#17 พวกพี่ชายขายโยเซฟ ( ปฐมกาล 37 : 1-36 )

 

#17

​​

 

❮ กลับ ต่อไป ❯