เรื่องที่ 17 พวกพี่ชายขายโยเซฟ ( ปฐมกาล 37 : 1-36 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#17

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#17 พวกพี่ชายขายโยเซฟ

< 16 17 18 19 20 >

Share