#18 โยเซฟปฏิเสธล่อลวง ( ปฐมกาล 39:1-23 )

 

#18

​​

 

❮ กลับ ต่อไป ❯