เรื่องที่ 18 โยเซฟปฏิเสธล่อลวง ( ปฐมกาล 39:1-23 )

เกริ่นนำ

เกริ่นนำ

Video file

#18

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

#18 โยเซฟปฏิเสธล่อลวง

< 16 17 18 19 20 >

Share