#22 พระเจ้าประทานอาหารและน้ำในถิ่นทุรกันดาร ( อพยพ 15:22-27 , อพยพ 16:1-36 , อพยพ 17:1-7 )

 

​​
 

❮ กลับ ต่อไป ❯